miércoles, 30 de marzo de 2016

CREAR NOVAS EMPRESASNesta 3ª avaliación ides crear dous tipos de empresas:

1. Empresas relacionadas coa mellora da vida do voso concello
2. Empresas relacionadas con celebración de eventos variados.

Para iso ides facer unha páxina web, pode ser coa aplicación de  WIX
Poñeredes nome á empresa e logo.3. Agora tedes que traballar por doble vía: por un lado levar a cabo a actuación correspondente e por outro ir respostando as preguntas sobre a vosa empresa.

4. PROXECTO ESPECIAL:

- Pasos que ides seguir para decidir que actuación realizaredes (describilos ou presentar un esquema, se optades por esta segunda opción podedes ir a este enlace para facer esquemas ou mapas conceptuais: Lucidchart ou Bubbl ou calquera que vos coñezades, logo debedes inserir o enlace na vosa páxina web)

- Para o caso da mellora do entorno, ademais deberedes subir fotos de como está agora, para que despois poidamos compar e ver as melloras)
- Que ides necesitar e orzamento
- Se necesidades colaboración de persoas alleas a vosa empresa tamén o deberedes dicir
- Tempo estimado para realizalo
- Un diario de seguimento.

5. EMPRESA:
5.1. PROPIEDADE DA EMPRESA

- hai un único propietario, é unha sociedade (neste caso dicir de que tipo) ou é unha cooperativa. [adxúntase cadro explicativo].


Publish at Calameo [ACLARACIÓN OS TIPO DE SOCIEDADES: a responsabilidade dos socios:

- ILIMITADA: o socios responden cos seus propios bens fronte as débedas da empresa. Esto significa que se poderán embargar os seus bens para pagar as débedas contraídas pola sociedade (casa, coche, etc.)
- LIMITADA: os socios só responden das débedas da empresa polo importe do capital que aportaron para crear a sociedade. Os seus bens privados non se verán afectados.]- Papel de cada propietario dentro da empresa (que actividades vai desempeñar, se é que fai algunha, pode aportar unicamente capital)
- Capital inicial aportado, créditos solicitados (onde, a que interés, durante canto tempo)
- Documentación necesaria para o inicio de actividade.
- Quen será o encargado da administración diaria (papeleo), que impostos debe pagar a empresa e cada canto, e a que entidade estatal (concello, Xunta, Estado...)
- Outros gastos administrativos: alugueres, xuros, seguros, leasing, mantemento...
- Facede un cadro onde especifiquedes o voso capital físico, humano e financeiro (esto foi explicado o curso pasado en 3º)


- OBRIGACIÓNS DA EMPRESA ANTES DO INICIO DA SÚA ACTIVIDADE EMPRESARIAL:
  
  -.inscrición da empresa na Seguridade Social : toda empresa que comeza a funcionar e desexa contratar traballadores debe inscribirse na Seguridade Social.
   -.cobertura de Riscos Profesionaisa empresa debe optar por asegurar os riscos derivados do traballo con Seguridade Social ou cunha mutua de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.
   -.afiliación do traballador á Seguridade Socialacto administrativo, polo que o traballador se incorpara á Seguridade Social por primeira vez na súa vida laboral. Concédeselle un número concreto que manterá durante toda a súa vida profesional
    -.alta do traballador na Seguridade Socialacto administrativo de inclusión do traballador nun réxime concreto da Seguridade Social. Indica que esta persoa está traballando, cando deixe de traballar, daráselle de baixa e, canto volva a outro traballo, volverase a dalo de alta (pero non afiliar, este acto faise unha soa vez na súa vida laboral).

- OBRIGACIÓNS DA EMPRESA DESPOIS DO INICIO DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL:

   -.cotizacións: aportacións económicas que realizan os empresarios e os traballadores para soster financeiramente so sistema da Seguridade Social. É obrigatorio cotizar por cada traballador en situación de alta laboral. A empresa debe ingresar as súas cuotas e as que lles corresponden ao traballador (que se deducen da súa nómina mensual). Para calcular as cuotas a ingresar, aplícanse porcentaxes, sobre o que se denomina base de cotización por continxencias comúns e/ou continxencias profesionais e a súa cuantía depende do salario do traballador e das pagas extras que reciba.


5.2RECURSOS HUMANOS


- Cantos traballadores ten a empresa e en que postos.
- Que tipo de contrato teñen (só nomealos, xa que máis adiante teredes que facer algún)
- Cal é o seu salario (igual que no apartado anterior)


5.3. SELECCIÓN DE PERSOAL
-  ides seleccionar traballadores para as vosas empresas (supoñamos que non tedes aínda). Pasos a seguir:
                         - publicar dúas ofertas de emprego diferentes para cubrir dúas prazas de empregados na vosa empresa. Debedes especificar o nome do posto, os coñecementos que se requiren, se necesita ter ou non experiencia laboral previa, a duración do emprego, as horas diarias ou semanais, se é a tempo completo ou parcial... (o salario podedes poñelo ou non, se non o poñedes debedes negocialo na entrevista). Podedes buscar exemplos na prensa.
                    - elaboración dun currículum vitae (todos elaboraredes un, os datos deben ser sempre inventados, pero lóxicos).
                        - que plataformas on line son as máis interesantes para publicar o currículo e atopar emprego?

CURRÍCULUM VITAE:

Aquí tedes o modelo  de currículum tradicional e aquí o currículum europeo

                                                           (formato básico)
Datos persoais:
- Nome e apelidos
- DNI
- data nacemento
- domicilio
- tfnos de contacto
- correo electrónico
Formación académica:
colocar data de realización - denominación oficial do título, centro de estudos e data de inicio e fin (ou só fin). Primeiro colócanse os últimos no tempo.
Formación complementaria:
cursiños, xornadas que teñan que ver o posto ao que se opta. Indicar data de realización, horas do curso e centro
Idiomas:
Se se ten algún título oficial ou estancia no estranxeiro. Cando non haxa títulos indícase o nivel de competencia dese idioma
Informática:
Se hai titulación colocala, senón o nivel que se posúe e os coñecementos de diferentes sistemas operativos e programas
Experiencia profesional:
Farase constar a empresa para a que se traballou, durante canto tempo, cargo que se ocupaba e as funcións.
Tamén pódense engadir horas de prácticas.

Concretar unha entrevista de traballo despois de ver as ofertas de emprego que publicaron os compañeiros. Tedes que ir a dúas entrevistas.
Publicar o resultados desas entrevistas dicindo que tipo de contrato de traballo firmaredes con cada un e as condicións do seu salario.


Faredes unha nómina dos vosos traballadores (o modelo de percepción do seu salario)

Neste enlace atoparedes un modelo de recibo individual do pago de salarios:exemplo de nómina


domingo, 17 de enero de 2016

IDES CREAR UNHA EMPRESA

Nesta avaliación ides crear unha empresa.

As respostas tedes que inserilas nos vosos blogs e as respostas deben ser razoadas e con información detrás que as sustenten, non respostar por "pálpitos".

Tedes que elixir entre estas opcións:

- unha empresa de produtos ecolóxicos
- unha empresa que se encargue de actividades relacionadas co tempo libre e o turismo
- unha empresa relacionada coas novas tecnoloxías
- unha empresa relacionada coa moda

- Para elixir unha das opcións deberedes facer unha táboa dividida en dúas partes onde colocaredes nunha todo o positivo de montar esa empresa e na outra todo o negativo (isto por cada empresa).  Logo quedaredes coa que teña máis razóns positivas que negativas.

- Antes de comezar debedes facer un DAFO e repartir os papeis dentro da empresa
DAFO:
  1. Suponse que esta tarefa será un reto para vós, xa que é unha situación nova. Unha das maneiras de afrontalas é comezar por analizar de onde partides e como vedes a situación, para anticipar posibles obstáculos. Deste xeito, poderedes planificar a axuda e os recursos necesarios para resolvelas. No mundo profesional é moi normal empregar unha ferramenta chamada DAFO. É para a análise de situacións coa que se buscan e reflicten as Debilidades que temos, é dicir, aqueles aspectos nos que non nos desenvolvemos ben. As Ameazas ás quen nos enfrontaremos. As Fortalezas coas que contamos e as Oportunidades que hai ao noso alcance. As fortalezas e debilidades responden a factores internos (de cada persoa, empresa, etc) e as oportunidades e ameazas aos externos, relacionados coa entorna de cada persoa ou empresa. Ten unha representación gráfica, en cadros:

                                                                                                                                              
  Fortalezas: en que son boa ou bo?,Teño algo que me diferencia?
Debilidades: que podo mellorar? Teño menos vantaxas cos outros?
Oportunidades: que oportunidades teño ao meu alcance? De que me poido aproveitar?
Ameazas: que me podería distraer? Que fan os dos outros equipos?

Débese centrar moi ben o tema, situación ou problema sobre o que se vai facer a análise e, despois, facer unha posta en común co resto do equipo. Así terase unha visión conxunta.


1. ACTIVIDADE DA EMPRESA


1.1. Descrición do negocio, lugar físico onde se ubicará, cun mapa onde se aprecie este feito. Como serán as instalacións. Elaboración dunha maqueta (podedes usar o skechap ou outro programa).

1.2. Descrición do ben ou servizo que se ofrecerá.


1.3. Cantos negocios iguais existen no  concello onde vos ides situar.

1.4. A mellora ou innovación que presentará o voso produto con respeto a outros que xa existan no mercado.

1.5. Cal será o voso nicho de mercado. Por que credes que terá aceptación?


1.6. Nome da empresa e logotipo. Todo precisa explicación. Para as cores podedes ir a este enlace:        As Cores

1.7. Obxectivos da empresa a medio e longo prazo.
2 FACER UNHA PRESENTACIÓN EN INGLÉS DA VOSA EMPRESA.


O obxectivo é que posibles clientes ou inversores poidan ver (e entender) en calquera lugar do mundo cal é a vosa empresa..

Para subir a vosa presentación ao blog precisades seguir estes pasos:
- rexistrarse en Slideshare
- subir a presentación no Slideshare (outras posibles plataformas: AutorSTREAM, Empressr, Vcasmo, Vuvox. Zoho Show)
- esta plataforma xerará un código que debedes copiar (embeber) e pegalo no blog.

3. PRODUTO:
3.1. Descrición do que producides.
3.2. A que tipo de clientes vai destinado.

4. PREZO
Detalla o prezo de todos os teus produtos ou servizos e explica como o fixeches. Indica estratexia que vas seguir.
Neste enlace terás información sobre as diferentes estratexias para fixar os prezos dos vosos produtos
Estratexias para fixar prezos

ou tamén nesta presentación (se necesitades entender algún apartado no enlace anterior seguro que a tedes)


Estrategias de Precio from Lina Maria Echeverri Cañas


5. DISTRIBUCIÓN:
Identifica as canles de distribución que existen para o teu produto e estudia o   seu funcionamento. Despois decide se o produto se distribuirá directamente pola empresa ou recurrirás a distribuidores.

6. COMUNICACIÓN:

Estudar como se vai presentar o produto ao cliente:
- Será unha venda persoal? Se é así como serán os dependientes (aspecto físico, idade, vestuario)
- Venda por internet: TODOS debedes ter páxina web da vosa empresa, para iso tedes que diseñar unha (pode ser unha captura de pantalla arranxando o que precisedes). Como venderedes por Internet?
- Publicidade:  *que tipo de publicidade do voso produto ides facer e que periodicidade terá.
                       *elaborade un folleto publicitario (para publicar en prensa ou para buzoneo)
                       * creade un anuncio do voso produto para TV, cando o teñades debedes  subilo a Youtube
                          para que xere un código que permita insertalo no blog (se tedes varios produtos que vos
                          interese promocionar podedes facer máis dun anuncio)
- Investigade canto custa publicar un anuncio na prensa e na televisión.

lunes, 14 de diciembre de 2015

jueves, 10 de diciembre de 2015

FESTIVAL DE NADAL 2015

XA CHEGHOU!!!


Aquí andamos a botar fume polas cabeziñas, argallando un entrentido festival. Sempre innovando, sempre emprendendo.

Este ano teremos como eixe vertebrador a celebración dos 30 anos da ponte que une o continente coa Arousa!!!

jueves, 1 de octubre de 2015

SCAMPER

Exercicio de creatividade para mellorar un produto, servizo ou proceso xa existente. Para iso
hai que facer estas preguntas

Que se pode:
 - SUBSTITUÍR
- COMBINAR
- ADAPTAR
- MODIFICAR
- POÑER NOUTROS USOS
- ELIMINAR                              
- REFORMAR

Exemplos de traballos de alumnos doutro centroexemplo de scamper

lunes, 28 de septiembre de 2015

Pensamento lateral

Outro dos xeitos de estimular a creación de ideas é traballar o pensamento lateral. Para iso imos facer estes exercicios: lemos e intentamos dar unha solución lóxica.1. Sobre unha mesa había unha cesta con seis mazás e seis rapazas na habitación. Cada rapaza colleu unha mazá e aínda así quedou unha na cesta, como foi posible?

2. Como é posible pinchar un globo sen permitir que escape o aire e sen que o globo faga ruído?

3. A un señor que ía sen paraugas nen sombreiro pillouno un chaparrón; enchoupóuselle a roupa, e aínda que levaba a cabeza descoberta non mollou nin un pelo, como foi posible?

4. Algúns meses teñen 31 días, outros 30. Cantos teñen 28?

5. Un malabarista tiña unha taza de té chea de todo, mantendo a copa sobre a súa cabeza, deixouna caer ao chan, rompéndose en moitos anaquiños pero sen derramar unha simple gota de té? Como o fixo?

6. Se cavas un burato de 2 metros de ancho, por tres metros de largo e 4 metros de profundidade, canta terra hai no burato?

7. Antonio tiña 20 anos de idade no ano 1980 e cumpriu 15 anos en 1985, como?

8. Unha señora entra nunha cafetería e pide un café con leite. Xusto cando o achega aos beizos descobre un mosquito flotando. Pide outro café e ao probar de novo descobre que é o mesmo de antes. Como é posible?

9. Que é o único capaz de deter a caída do cabelo?


10. Que instrumento musical ten só unha corda?

11. É posible con cinco cifras impares sumar 20?

12. Nunha árbore hai 7 paxariños, un rapaz dispara coa súa escopeta e mata 2, cantos quedan na árbore?

13. Dous indios americanos están sentados nun tronco, un pequeno e un adulto. O pequeno é fillo do adulto, pero o adulto non é pai del. Como é posible?

14. O can mira á esquerda, fai que mire para a dereita cambiando só a posición de dous pauciños. O rabo debe permanecer alzadomiércoles, 23 de septiembre de 2015

Creación de ideas

Existen varias técnicas para estimular a creación de ideas. Unha delas é a

TORMENTA DE IDEAS OU BRAINSTORMING

Definición: a tormenta de ideas é unha técnica de grupo que permite acadar moitas ideas sobre un tema.
Trabállase a participación e a creatividade. Con esta técnica pretendemos ideas innovadoras para resolver problemas.

Na sesión:
-o pensamento debe ser creativo
-non se poden criticar outras ideas nin explicar as propias
-anotaranse todas as ideas, incluso as repetidas
-o mellor é facer asociación de ideas (modificalas, amplialas, combinalas, crear outras novas por asociación...)
-Organización: unha idea por turno (cada persoa pode ir anotando se ten varias, para non esquecelas). Se non se ten ideas, pásase o turno.
-Cando comecen a diminuir as ideas farase unha lectura das existentes, o que debería dar lugar a outra tandada de novas ideas.
-Remátase cando ninguén aporta nada máis.


Conclusión:
-acláranse as ideas que non se entenden ben
-elimínanse as ideas repetidas
-agrúpanse as ideas por afinidadeA tormenta de ideas non proporciona respostas a preguntas. É útil para buscar novas ideas e ser máis creativos, acadar teorías sobre causas, identificar solucións e ou problemas e, ás veces, é moi útil para "romper" coa resistencia aos cambios.